Skip to main content
Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από 19-6-2021 έως και 28-6-2021. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου prosοpiko@sami.gov.gr.

Διακήρυξη φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού - παραλίας Αντισάμου του Δήμου Σάμης

Ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς - Νέτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση του κάτωθι τμήματος αιγιαλού:

Αντίσαμος Θ4 - Θαλάσσια αθλήματα, 50 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Σάμης στις 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο τομέα της καθαριότητας , χρονικής διάρκειας  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περίληψη Δημόσιου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ», κωδικού 30/6662.02, 30/6662.03, συνολικού προϋπολογισμού 49.575,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 44114100-3, 44113620-7.

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης (ΣΟΧ 3/2021) (Ενημέρωση 28/05/21)
 Αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης

Παρουσιάζονται παρακάτω οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης πρόσληψης  (ΣΟΧ 3/2021, αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης).

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εκτάκτου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα παρακάτω.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου Σάμης (2674360506) υπεύθυνος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Παραλιών

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας (παραλία Μύρτου)», κωδικού 70/6162.18, συνολικού προϋπολογισμού 73.780 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Υπερίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ένωση  Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ - «Υπερίων», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κ.Δ.Η.Φ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”.

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Απόφαση Δημάρχου - Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύουμε την απόφαση του Δημάρχου Σάμης για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης: Προκήρυξη Πρόσληψης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου του υπο-έργου 1 "Ανάδειξη-ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς" του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς" που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εκτάκτου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για Κάλυψη Εκτάκτων Κατεπειγουσών Αναγκών (Covid-19).

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων στο ∆ήµο Σάμης, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εκτάκτου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για Κάλυψη Εκτάκτων Κατεπειγουσών Αναγκών (Πλημμύρες).

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 17-05-2021.

Διακήρυξη - Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σάμης και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2021

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για την «προμήθεια  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ για το έτος 2021.

Μητρώο Ιδιοκτητών Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

O Δήμαρχος Σάμης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στη χωρική επικράτεια του Δήμου Σάμης, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Η/Μ, Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής Προ

Subscribe to Προκηρύξεις