Skip to main content
Πρόσληψη ΙΔΟΧ - Απόφαση Δημάρχου
Πρόσληψη ΙΔΟΧ - Απόφαση Δημάρχου pdf icon
Πρόσκληση Ανάληψης Υπηρεσίας.

Λόγω των επιτακτικών αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καλούνται οι Προσληφθέντες  μέχρι και την 22-7-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να απαντήσουν με Email (prosopiko@sami.gov.gr) για την αποδοχή ή όχι της θέσης,  με την αποστολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/86.

Σε περίπτωση αποδοχής της θέσης παρακαλούνται για την άμεση επικοινωνία με το Δήμο στα τηλέφωνα: 2674360501, 506, 505 για την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών πρόσληψης.

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 4/2021

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 4/2021.

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που εδρεύει στο Αργοστόλι.

Περισσότερες πληροφορίες, στη με ΑΔΑ 6ΛΔΠ7ΛΕ-ΠΛΓ δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού (ΣΟΧ 5/2021) με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από 19-6-2021 έως και 28-6-2021. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου prosοpiko@sami.gov.gr.

Διακήρυξη φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού - παραλίας Αντισάμου του Δήμου Σάμης

Ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς - Νέτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση του κάτωθι τμήματος αιγιαλού:

Αντίσαμος Θ4 - Θαλάσσια αθλήματα, 50 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Σάμης στις 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο τομέα της καθαριότητας , χρονικής διάρκειας  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περίληψη Δημόσιου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ», κωδικού 30/6662.02, 30/6662.03, συνολικού προϋπολογισμού 49.575,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 44114100-3, 44113620-7.

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης (ΣΟΧ 3/2021) (Ενημέρωση 28/05/21)
 Αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης

Παρουσιάζονται παρακάτω οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης πρόσληψης  (ΣΟΧ 3/2021, αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης).

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εκτάκτου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα παρακάτω.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου Σάμης (2674360506) υπεύθυνος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Παραλιών

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας (παραλία Μύρτου)», κωδικού 70/6162.18, συνολικού προϋπολογισμού 73.780 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Υπερίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ένωση  Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ - «Υπερίων», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κ.Δ.Η.Φ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”.

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Απόφαση Δημάρχου - Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύουμε την απόφαση του Δημάρχου Σάμης για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

 

Subscribe to Προκηρύξεις