Skip to main content

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2024 μέσω των ΚΕΠ

(ΚΥΑ 297 – ΦΕΚ 79 Β 08.01.2024)

Το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους » είναι μια δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο διάστημα 14/3/2024, ώρα 14:00 έως και 1/4/2024, ώρα 23:59:59.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2022 και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ ( ετήσιο οικογενειακό εισόδημα )

Για τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 2, η αίτηση απορρίπτεται από την εφαρμογή αυτομάτως.

Εισοδηματικά Κριτήρια

  ΑΤΟΜΙΚΟ
(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
(ΕΓΓΑΜΟΙ - ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ  19.000€ 31.000€
ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500€ 32.500€
ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000€ 34.000€
ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000€   36.000€
ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 29.000€ 41.000€

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι

 1. Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.Υ.Π.Α. ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής.
 2. Οι κληρωθέντες του προγράμματος « Τουρισμός για όλους 2022 » ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής.

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • ΑΦΜ
 • Email
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • AMKA ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ (στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ ή αλλοδαπών)

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο

 1. Ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ.
 2. Ποσό ύψους τριακοσίων ( 300 ) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:
  • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
  • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ. 
  • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
 3. Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ για τους δικαιούχους ΑΜΕΑ με αναπηρία από 67% και άνω και για δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω.

Επισημάνσεις

 1. Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, απαιτείται κατάλληλη ηλεκτρονική συσκευή που να υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.
 2. Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.
 3. Η αίτηση στα ΚΕΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.
 4. Για να προχωρήσει στην υποβολή αιτήσεως, ο δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που προτίθεται να δηλώσει στην αίτησή του. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.
 5. Τα φυσικά πρόσωπα - δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν και μόνοι τους την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απ’ ευθείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024) με τη χρήση των κωδικών taxis.
 6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη των δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του.
 7. Το ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα με ισχύ έως 31.12.2024

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Σάμης

ΚΕΠ 0552 Σάμης: Τηλ.: 2674360521, email: d.samis@kep.gov.gr
ΚΕΠ 0635 Πυλαρέων: Τηλ.: 2674360250, email: d.pylareon@kep.gov.gr
ΚΕΠ 0120 Ερίσου: Τηλ.: 2674360302, email: d.erisou@kep.gov.gr