Skip to main content
Σημαντική ανακοίνωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σάμης

Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων επιβάλλει στους Δήμους, και συγκεκριμένα στις οικονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, να προβούν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων για οφειλές προς αυτούς.

Παρακαλούμε όσοι έχουν οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Σάμης για τέλη παρεπιδημούντων και τέλος ακαθάριστων εσόδων για τα έτη 2014 έως 2021 να προβούν άμεσα στη τακτοποίηση τους, προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλει ο νέος Κώδικας μέχρι τέλος Αυγούστου.

Αφορά: 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων για τον Δήμο Σάμης».

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΑΑΔΕ ανέπτυξε μία κεντρική πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Διακήρυξη Φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου Δήμου Σάμης

Ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς - Νέτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση του τμήματος κοινοχρήστου χώρου Αγία Ευφημία Θ3 (γωνία κεντρικής προβλήτας) - Θαλάσσια μέσα αναψυχής, 10,50 τ.μ. σύμφωνα με τα περιεχόμενα στον παρακάτω Πίνακα.

Ρύθμιση οφειλών προς δήμους

Ενημερώνουμε  τους οφειλέτες του Δήμου Σάμης, ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90  του Ν. 5036/2023 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες  µετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο καθώς επίσης η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν.

Ανακοίνωση για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Σάμης

Με την υπ΄αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-5-2020  (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) ΚΥΑ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Παράταση προθεσμίας μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών

Ο Δήμος Σάμης, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113 του Ν.4876/21 (ΦΕΚ Α25/23-12-2021) παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί και κατέστησαν  ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρυθμίσεων.

Αναλυτικότερα το πεδίο εφαρμογής  της ανωτέρω διάταξης  έχει ως εξής:

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα στοιχεία ακινήτων

Με νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν.4830/21) το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες να υποβάλουν δήλωση με ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης των ακινήτων τους.

Ρύθμιση Οφειλών 2021

Ο Δήμος Σάμης, στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω Covid-19 από 11/2020

(ΦΕΚ  4899/2020)

Ο Δήμος Σάμης, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που διαπιστώθηκε από επαγγελματίες και επιχειρηματίες που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δόθηκε από τον Δήμο για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου – ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’/20-3-2020) , την υπ’αριθ.236/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης και με την υπ’αριθ. 95/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει ότι όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών στάντ, έχουν υποχρέωση, πριν κάνουν χρήση, να υποβάλλουν στον Δήμο αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια για το έτος 2021, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας Δήμου Σάμης έτους 2021

Όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις παραχώρησης έκτασης αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2021 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η υπ’ αριθμ.

Λειτουργία Ταμείου Δήμου Σάμης

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση των δημοτών-πολιτών για την εξόφληση των οφειλών τους λειτουργεί καθημερινά το ταμείο του στη Σάμη στο νέο κτήριο (έναντι εκκλησίας) από τις 07:00 έως τις 15:00.

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται   κατόπιν ραντεβού στο παρακάτω τηλέφωνο:
2674022640

Το ταμείο δέχεται μετρητά, επιταγές και P.O.S καθώς επίσης και στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Σάμης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα:

Απαλλαγή / Μείωση από την Υποχρέωση Καταβολής Μισθωμάτων κατά 40%

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικών ακινήτων  προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. 

Ρυθμίσεις για την Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων ειδικά για το 2020

Με το άρθρο 65 του Ν.4688/20, ρυθμίστηκαν θέματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, ειδικά για το έτος 2020.

Έκτακτες Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δυνατότητα Παράτασης Μισθώσεων Ακινήτων

Με την έκδοση του Ν.4692/20 και ειδικότερα με το άρθρο 132 ορίζεται ότι οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στις οποίες στεγάζονται επιχειρήσεις, καθώς και μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου οι οποίες είναι σε ισχύ και σε κάθε περίπτωση λήγουν έως 31/12/2020, παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή στο Δήμο Σάμης (Ιωάννου Μεταξά 27) έως 30/6/2020.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης
 

Subscribe to ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ