Skip to main content

Νέος Κανονισμός Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων

Α. Το πλαίσιο Κανονισμού για την Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων

Άρθρο 1ο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/2006, μπορούν να εκδίδονται τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κίνηση πεζών και οχημάτων.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να ρυθμιστούν οι χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο τον δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Η πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.τ.λ.

Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων.
 

Άρθρο 2ο - Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου 

1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων/εμπορευμάτων

1.1. Χορήγηση άδειας για 1η φορά

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για 1η φορά μετά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς με Αίτησή του δια του Πρωτοκόλλου στο αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Προγραμματισμού , Οργάνωσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων , Τουριστικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής  προκειμένου να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει βάσει του παρόντος Κανονισμού. 

 1. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με τα πλήρη στοιχεία του και  στην  υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει ότι «παρέχω στο Δήμο Σάμης  ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Σάμης δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά   τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Σάμης.» η δε αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από: 
 2. Πρόσφατη Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα: Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.       
 3. Σχεδιάγραμμα μηχανικού (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, τυχόν είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών του κτιρίου, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου (υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 1,5 μέτρο) , το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης θα εμφαίνεται η τυχούσα υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία  αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου (εις διπλούν και 1 αποτύπωση σε Α4).
 4. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας
 5. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ. 
 6. Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά. 

Το «Αίτημα» με ΟΛΑ τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται προς την  Επιτροπή «Καθορισμού-Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων» για έλεγχο. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάζονται στο αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής.  Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων που πρέπει να καταβάλει και εφόσον τεκμηριωθεί η εξόφλησή τους χορηγείται η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για το τρέχον έτος.

1.2. Ανανέωση άδειας 

Για την Ανανέωση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, απαιτείται μόνο

 1. Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, και,
 2. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα

εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν αλλαγές στην Έκταση του Χώρου Κατάληψης, στην Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας και στο Καταστατικό της εταιρίας (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). Οι διαδικασίες ελέγχου της επιτροπής «Καθορισμού-Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων» θα πραγματοποιούνται βάσει του ήδη υποβληθέντος κατά τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής άδειας. 

2. Για περίπτερα

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου από την (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς και Ιθάκης ή την Π.Ε. Κεφαλονιάς ή από τον (πρώην)  Δήμο Κεφαλλονιάς ή τον Δήμο Σάμης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας περιπτέρου εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Φωτογραφίες όλων των όψεων του περιπτέρου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα.
 4. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί με ακριβή προσδιορισμό της θέσης και των διαστάσεων κάθε είδους.

3. Για οικοδομικές εργασίες

 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών ποσού που θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Άδεια οικοδομής ή άδεια επισκευής ή άδεια μικρής κλίμακας
 3. Έγγραφη συναίνεση από την αστυνομική αρχή 

4. Για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3ο

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου για το αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Προγραμματισμού , Οργάνωσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων , Τουριστικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής και θα , προωθούνται στην αρμόδια επιτροπή «Καθορισμού-Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων» η οποία θα τις εξετάζει επιτοπίως και αναλόγως θα εισηγείται αιτιολογημένα την παροχή ή μη του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση).

Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση εμπορευμάτων, ανάπτυξη τραπεζ/σμάτων κ.λ.π. για το χρονικό διάστημα από………..έως………)και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-2/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Όταν το τελικό ποσό του τέλους υπερβαίνει το ποσόν των 800,00 ευρώ και ο ενδιαφερόμενος επικαλείται αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής, παρέχεται η ευχέρεια καταβολής του σε δύο ισόποσες δόσεις και πάντως η εξόφληση πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους. Μετά την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται ρητά η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής του τέλους σε δόσεις. Η άδεια χορηγείται μετά την εξόφληση και των δύο δόσεων. Με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση Δημάρχου, για λόγους ανωτέρας βίας, εκτάκτων αναγκών, ή ειδικών συνθηκών δύναται να γίνει δεκτή και αίτηση, καθώς και η συνακόλουθη αυτής εξόφληση μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία 31.05.

Άρθρο 4ο

Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός γραμματίου είσπραξης του τέλους  από το Δημοτικό Ταμείο (άρθρο 3 του Ν.1080/80). Πριν εκδοθεί η άδεια του Δημάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε κυρώσεις όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 5ο

Ο κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται από την «Επιτροπή Καθορισμού - Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων», ορίζοντας τις τέσσερις γωνίες του παραχωρούμενου χώρου βάσει της άδειας χρήσης του Δημάρχου με συνεχόμενη διαγράμμιση κίτρινου χρώματος, ή όπου δεν είναι δυνατόν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο. Τούτο ώστε ο γενόμενος έλεγχος και η καταγραφή της όποιας τυχόν αυθαίρετης χρήσης επιπλέον χώρου, να γίνεται χωρίς την παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και δημιουργίας προβλημάτων με τους πελάτες. Τα σημεία οριοθέτησης διατηρούνται πλήρως ευδιάκριτα με ευθύνη των καταστηματαρχών. Σε περίπτωση εξαφάνισής τους επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200,00 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασμός και τριπλασιασμός του προστίμου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί, με απόφαση του συμβουλίου η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα χρήσης (άρθρ. 50 παρ. 2 του Ν.4257/2014).

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, του οποίου δεν έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίζεται με απόφαση του συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.(άρθρ. 50, παρ.2 του Ν.4257/2014).

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006. 

Σε κάθε περίπτωση οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται όπως ορίζει κάθε φορά η ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6ο

Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει το τέλος  του  ημερολογιακού  έτους  μέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν τεχνικοοικοδομικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος (άρθρο 13 παρ. 11 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).

Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58, το  τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους. Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο Δήμο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι μόνο για τους μήνες της θερινής περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σημαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας.

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο β' Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89).

Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών είναι η μοναδική περίπτωση ενοχής εις ολόκληρο, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως ισχύουν. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι, ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 480 ΑΚ ανάλογα με τη μερίδα τους ή κατά ίσα μέρη.

Ο μήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, όταν καταλαμβάνεται κοινόχρηστος χώρος για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ακόμη και αν το χρονικό διάστημα της κατάληψης της οδού ή του πεζοδρομίου είναι μικρότερο του μήνα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ' Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Η απόφαση αυτή μπορεί να μην είναι γενικής εφαρμογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριμένου χώρου.

Άρθρο 7ο

Η δυναμικότητα του καταστήματος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε μισθωμένο κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να συναρτάται με την επιφάνεια του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και όχι το αντίστροφο και πάντοτε τηρουμένων των δυνατοτήτων που παρέχει ο χώρος (διέλευση πεζών, οχημάτων κ.λ.π.).

Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.Δ. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού (παρακείμενου) καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε περίπτωση που η παρακείμενη κατοικία ή το κατάστημα διαθέτει κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο με το κτίσμα.

Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις και καταστήματα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80). Η τυχόν παρεμβολή δρόμου μεταξύ καταστήματος και πλατείας δεν εμποδίζει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. Εξάλλου τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.

Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου μπορεί να παραχωρηθεί από το Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους (άρθρο 13 παρ. 5 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80).

Οι προς παραχώρηση συνεχόμενοι χώροι της πλατείας που δεν εμπίπτουν σε προβολές καταστημάτων, διατίθενται από το Δήμαρχο στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα με την πρόσοψη των καταστημάτων ή άλλα κριτήρια τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λ.π. (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58 ΣτΕ 2875/88 ΔιΔι 1989 σελ. 79).

Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές κινητές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια της Δημοτικής Αρχής μετά γνώμη της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής (άρθρο 48 Ν. 269β/99).

Άρθρο 8ο

Στα εμπορικά και τουριστικά καταστήματα θα χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πλάτος τόσο όσο να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των πεζών.

Άρθρο 9ο

Για τα Περίπτερα ισχύει ο εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονισμός περιπτέρων του (πρώην) Δήμου Κεφαλλονιάς (με την τροποποίηση του άρθρου 12 με προσθήκη στην ΔΕ Ερίσου-Κοινότητα Φισκάρδου μίας (1) νέας θέσης περιπτέρου σύμφωνα με την θετική γνωμοδότηση του Προέδρου ΤΚ Φισκάρδου (μετά από γνωμοδότηση σε κατάλληλη θέση στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ) ή σε περίπτωση που διαμορφωθεί μεταγενέστερα Κανονισμός Περιπτέρων του Δήμου Σάμης και οι ατομικές πράξεις που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός.

Άρθρο 10ο

Δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας - στάσιμης ή πλανόδιας - εμπορικής δραστηριότητας χωρίς τη νόμιμη άδεια από το Δήμαρχο και ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτής καθ' υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας.

Για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων σε οριοθετημένους κοινόχρηστους χώρους, χορηγείται ειδική άδεια από το Δήμο βάσει των διατάξεων Ν. 4264/2014. Υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έχουν και όσοι ασκούν υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα για την οποία ο Νόμος δεν απαιτεί την έκδοση άδειας.

Άρθρο 11ο

Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (πεζοδρομίων, πλατειών, δρόμων, αιγιαλών-παραλιών κ.λ.π.) σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή τελών που επιβάλλονται από το Δήμο, εκτός των οφειλετών που βρίσκονται σε συνολικό διακανονισμό του χρέους τους βάσει απόφασης Δημοτικού Ταμία ή Δημοτικού Συμβουλίου, εξοφλούν αυτά με δόσεις και με βασική προϋπόθεση ότι:

 1. Υπάρχει πλήρης συνέπεια και συνέχεια στην καταβολή των δόσεων.
 2. Έχει απαραίτητα εξοφληθεί το σύνολο κάθε οφειλόμενου βασικού τέλους.
 3. Θα καταβληθεί εφάπαξ και εξ ολοκλήρου (άρθρο 5 πλαισίου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων) το αναλογούν για το τρέχον έτος που υποβάλλεται η αίτηση τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων κατά βεβαιωμένης ή μη οφειλής προς το Δήμο, άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων παραχωρείται μόνο κατόπιν:

 • Πλήρους καταβολής του 40% του αμφισβητούμενου ποσού της οφειλής στις περιπτώσεις που αυτό είναι νόμιμα απαιτητό (απόρριψη αίτησης αναστολής κ.λ.π.).
 • Καταβολής του συνόλου της οφειλής στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι νόμιμα πλήρως απαιτητή ή μέσω της διαδικασίας διακανονισμού όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
 • Η ασυνέπεια ως προς την τήρηση έστω και μιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος παρά μόνον κατόπιν πλήρους εξόφλησης κάθε οφειλόμενου χρέους.
 • Η παραχώρηση γίνεται από βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί εξοφλήσεώς τους η οποία συντάσσεται επί της αίτησης για παραχώρηση.

Άρθρο 12ο

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση αντικειμένων και ειδών πέραν των όσων περιλαμβάνει η χορηγηθείσα άδεια από το Δήμο με ποινή ανάκλησης της παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, καθώς και η τοποθέτηση αντικειμένων πέραν του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου (γλάστρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτιστικά κ.λ.π.)

Παραβίαση των ανωτέρω συνεπάγεται τις κυρώσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

Άρθρο 13ο

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως σε καταστήματα που βρίσκονται  άνωθεν ισογείων.

Άρθρο 14ο

Επιτρέπεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η επί κοινοχρήστου και ιδιωτικού ακάλυπτου χώρου τοποθέτηση ψυγείων και η έκθεση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βιτρίνες, ράφια (προθήκες) και κάθε είδους παρεμφερή νόμιμη κατασκευή τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων, αν και εφόσον αυτά αναφέρονται στην σχετική αίτηση, περιγράφονται και αποτυπώνονται στο συνοδευτικό αυτής τοπογραφικό διάγραμμα και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στην χορηγηθείσα άδεια. 

Άρθρο 15ο

Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων μπροστά ή επί χαρακτηρισμένων ιστορικών ή πολιτιστικών μνημείων και χώρων ή θρησκευτικών χώρων που προσβάλλουν τους χώρους αυτούς. Στην αίτηση παραχώρησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν τα είδη των εμπορευμάτων που θα εκθέτουν στον υπό παραχώρηση χώρο. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα ανακαλείται η άδεια παραχώρησης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 16ο

Εκτός του δήμου καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν για εκμετάλλευση (άρθρο 12 παρ. 14 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). Διοικητικές πράξεις εκδοθείσες αναρμοδίως θεωρούνται άκυρες.

Άρθρο 17ο

Είναι δυνατή η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου ή δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισμού, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.).

Άρθρο 18ο

 1. Ορίζεται ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών 1,50 μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου. 
 2. Σε πεζόδρομους με πλάτος άνω των 5μ όπου γίνεται χρήση και από τις δύο πλευρές αφήνεται ελεύθερο τμήμα για την διέλευση των πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης ελάχιστου πλάτους 2,00 μ. Σε πεζόδρομους κάτω των 5μ. αφήνεται για την διέλευση πεζών ελάχιστο πλάτος 1,50 μ.
 3. Το ύψος των ομπρελών που χρησιμοποιούνται ως σκίαστρα σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και συναφείς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 μέτρα και για λόγους αισθητικής θα είναι ομοιόμορφες και μονόχρωμες. Θα στηρίζονται σε έναν κεντρικό στύλο και κινητή βάση χωρίς βοηθητικές αγκιστρώσεις (σχοινιά, μεταλλικές ράβδους, συρματόσχοινα, κα., ή οποιοδήποτε υλικό περιμετρικά της ομπρέλας). Απαγορεύονται ρητώς οι διαφημιστικές ομπρέλες και οποιαδήποτε διαφημιστική προβολή επί αυτών. 

Ο δε φωτισμός των καταστημάτων που χρησιμοποιούν τραπεζοκαθίσματα θα παρέχεται από φωτιστικά που θα είναι προσαρμοσμένα στον κεντρικό στύλο κάθε ομπρέλας. 

Άρθρο 19ο

Περιπτώσεις αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύναται να χορηγούνται κατόπιν αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών οργάνων στις οποίες καθορίζεται και το αντίστοιχο τέλος χρήσης ή η εξαίρεση από την χρέωση τελών για ειδικές περιπτώσεις (ειδικές κατηγορίες δημοτών, κ.λ.π) μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 20ό - Επιτροπή Καθορισμού - Παραχώρησης των Κοινοχρήστων Χώρων

Για την διασφάλιση της τήρησης του Κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σάμης συγκροτείται Επιτροπή Καθορισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από α) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, γ) έναν υπάλληλο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Προγραμματισμού , Οργάνωσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων , Τουριστικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής Η Επιτροπή Καθορισμού - Παραχώρησης των Κοινόχρηστων Χώρων θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από το αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων , Τουριστικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής θα τις εξετάζει, θα κάνει αυτοψία του αιτούμενου χώρου ανά περίπτωση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κωλύματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, πεζών ή άλλου είδους προβλήματα, θα οριοθετεί τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο και θα εισηγείται την παραχώρηση ή μη του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα εκ του Νόμου. Επίσης είναι αρμόδια να επιλύει τις τυχόν διαφορές που θα αναφύονται μεταξύ χρηστών και του Δήμου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου, σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Πριν την έκδοση της σχετικής άδειας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμαρχο το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και ο αριθμός του γραμματίου είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου αναγράφεται επ' αυτής.

Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχομένως στις παραπάνω παραγράφους θα ορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 

Β. Προσδιορισμός Κοινοχρήστων Χώρων για παραχώρηση χρήσης και Επιβολής Τελών.

Καθορίζει τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση και επιβάλλει τα ανάλογα τέλη χρήσης ανά τ.μ. ως εξής:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
  • ΖΩΝΗ Α' Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 
  • ΖΩΝΗ Β' Λοιπά πεζοδρόμια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι Δημοτικής Κοινότητας Σάμης 
  • ΖΩΝΗ Γ' Κεντρική πλατεία Καραβομύλου
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
  • ΖΩΝΗ Α' Πεζοδρόμια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφημίας 
  • ΖΩΝΗ Β' Λοιπά πεζοδρόμια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι οικισμού Αγίας Ευφημίας
  • ΖΩΝΗ Γ' Κεντρική πλατεία Διβαράτων και Κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων
 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
  • ΖΩΝΗ Α' Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 
  • ΖΩΝΗ Β' Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 
  • ΖΩΝΗ Γ' Λοιπά πεζοδρόμια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
    
Απόφαση - Κανονισμός Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων