Skip to main content

Κανονισμός Καθαριότητας, Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Κοινωφελών Οργανισμών

Κανονισμός Καθαριότητας 

Άρθρο 1ο

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με την καθημερινή συνεργασία Δήμου και πολιτών διέπονται δε από διατάξεις υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 • Την καθαριότητα της πόλης και την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας
 • Την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές Δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2ο - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.

Απορρίμματα – στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχος τους επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί.

Στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ ΙΒ ́ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996). Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισμό ή άλλα απόβλητα, που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά. Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο   παράρτημα   ΙΒ   ́ του   άρθρου   21   της   ίδιας   ως   άνω   Κ.Υ.Α.   με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00.

Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ.

 1. Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:
  1. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (β) και (γ).
  2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. 
  3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
  4. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
  5. Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.
 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
  1. Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.)
  2. Απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόμενα από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατομικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών εργαστηρίων, τμημάτων     λοιμωδών νόσων κ.λ.π. εκτός των μολυσματικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση με ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης.
  3. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
  4. Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.
  5. Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα,    σκάφη     και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.
 3. Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β ́604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη

Άρθρο 3ο - Χώροι Παραγωγής Απορριμμάτων και Υπεύθυνοι Τήρησης των Διατάξεων

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπως μονοκατοικίες ή όροφοι ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα , όπου κατοικούν μόνιμα ή πρόσκαιρα άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
 2. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις μόνιμα ή πρόσκαιρα ,είτε είναι ισόγειοι είτε βρίσκονται σε ορόφους ή είναι στο βάθος οικοπέδων και επικοινωνούν με τις οδούς μέσα από κοινόχρηστες εισόδους ή χώρους γενικά Στην έννοια των καταστημάτων υπάγονται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, κέντρα ψυχαγωγίας, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή έκθεσης ζώων, περιβόλια όπου γίνονται κάθε είδους καλλιέργειες και γενικά χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν κατοικίες ή γραφεία. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται σαν κατάστημα.
 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν Δημόσιες ή Υπηρεσίες Οργανισμών κοινής ωφέλειας ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπεύθυνοι είναι:
  • για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
  • για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής
  • για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό
  • για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάμενος διοικητικού.
 4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή γραφείων μπορούν να ορίζουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και για τις παραβάσεις του. Για να ισχύει το έγγραφο αυτό πρέπει εκείνος που εξουσιοδοτεί και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να το υπογράφουν ενώπιον αρμόδιου Δημοτικού υπαλλήλου ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και να επικυρώνεται η γνησιότητα της υπογραφής.

Άρθρο 4ο - Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 παρ.1α του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους δεμένους στο πάνω μέρος τους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλουμίνιο και σίδερο, θα πρέπει να τοποθετούνται συμπιεσμένα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο από την οικία ή το κατάστημα. Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας . Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως ( μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο .
 2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο .

Άρθρο 5ο - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα

Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 2674360504). Στην περίπτωση αυτοί οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

 • Να καταβάλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο ειδικό τέλος αποκομιδής.
 • ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:

Φύλλα ξερά άνθη ,υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφριά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους δεν βγαίνουν στον πεζοδρόμιο και ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

Άρθρο 6ο - Υποχρεώσεις διαχειριστών πολυκατοικιών

 1. Η κάθε πολυκατοικία πρέπει με ευθύνη του διαχειριστή να είναι εφοδιασμένη με σύνεργα καθαριότητας και με πλαστικούς σάκους για τα σκουπίδια των κοινόχρηστων χώρων της.
 2. Τα σκουπίδια από τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας από τον καθαρισμό των καταστημάτων εφ` όσον υπάρχουν και από το σκούπισμα των πεζοδρομίων πρέπει να συλλέγονται μέσα σε ανθεκτικούς σάκους και να τοποθετούνται  σε  ειδικούς κάδους του Δήμου μαζί με τα άλλα σκουπίδια. Δεν επιτρέπεται τα σκουπίδια αυτά να διασκορπίζονται στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο ή να συγκεντρώνονται σε σωρούς στο πεζοδρόμιο, στο ρείθρο του πεζοδρομίου ή στο κατάστρωμα του δρόμου.
 3. Οι ιδιοκτήτες οικιών και οι διαχειριστές πολυκατοικιών οφείλουν να έχουν καθαρές τις πρασιές (προκήπια) των ακινήτων τους, είτε είναι περιφραγμένες είτε όχι.Επίσης οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις και να συμβάλλουν στην καθαριότητα  του καταστρώματος των δρόμων και πεζοδρομίων που είναι μπροστά από αυτά.

Άρθρο 7ο - Υποχρεώσεις πεζών 

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ' οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις , παραλίες κ.λ.π) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π.

Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο . Ενώ όσοι προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του Δήμου επιβάλλεται πρόστιμο και καταλογίζεται το κόστος αποκατάστασης.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης.

Άρθρο 8ο - Σταυλισμός ζώων

Απαγορεύεται ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες , κατσίκες, βοοειδή, άλογα κ.λ.π.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται με την αριθ. 1098 σχετ. 642,344/16-9-2004 απόφαση Νομάρχη και τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 για την δυνατότητα διατήρησης εντός οικισμού ενός αριθμού ζώων ανάλογα με τις συνθήκες που έχει ο καθένας. 

Άρθρο 9ο - Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και φαγώσιμων ειδών

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, σουβλάκια, πίττες, είδη μπαρ γενικά ή καφενείου), σε πελατεία που είτε κάθεται σε τραπεζοκαθίσματα τοποθετημένα μέσα και - έξω από τα καταστήματα είτε σερβίρεται όρθια, πρέπει συνεχώς σε όλες τις ώρες λειτουργίας τους να μαζεύουν τα κάθε είδους απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός τους (χαρτιά περιτυλίγματος προαναφερομένων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα κλπ.), έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο δημόσιος χώρος που     το περιβάλλει καθαρός. Στις υποχρεώσεις αυτές των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από κάθε κατάστημα, αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, τα οποία θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής και καλαίσθητα στην εμφάνιση. Επίσης πρέπει να αδειάζεται συχνά το περιεχόμενό τους και να συγκεντρώνεται σε γερούς πλαστικούς σάκους που θα δένονται ερμητικά στο πάνω μέρος τους θα μεταφέρονται από τους εκμεταλλευόμενους την επιχείρηση στους πλησιέστερους κάδους της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή το πλησιέστερο conteiner. Καυστικές και χημικές ουσίες καθώς και αντικείμενα που βρίσκονται σε μεγάλη θερμοκρασία (στάχτες, αναμμένα ξύλα, κλπ..) δεν πρέπει να ρίχνονται μέσα στους κάδους. Επίσης οι καταστηματάρχες θα πρέπει να έχουν σύμβαση με ειδική εταιρεία για την συλλογή των καμένων λαδιών και υπολειμμάτων από τους λιποσυλλέκτες Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο.. 

Άρθρο 10ο - Υποχρεώσεις καταστημάτων γενικά, συνεργείων κ.λ.π.

 1. Δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε λόγο, η εναπόθεση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του δρόμου, μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ. καφάσια φρούτων, λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κ.λ.π.)
 2. Οι δημότες υποχρεούνται να μη σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους σε δρόμο που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας ότι θα καθαριστεί .
 3. Καταστήματα κάθε είδους υποχρεώνονται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου που καλύπτουν. Η τοποθέτηση από τους καταστηματάρχες καλαίσθητων καλαθιών για    απορρίμματα είναι  απαραίτητη αφού προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία.
 4. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις των καταστημάτων τους και να συμβάλουν στη καθαριότητα του καταστρώματος των δρόμων, πεζοδρομίων και των στοών. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων καλαθιών, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. (Εφόσον οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. Επίσης, επιβάλλει πρόστιμο. 

Άρθρο 11ο - Καθαριότητα υπαίθριων γενικά αγορών – υποχρεώσεις κατόχων ζώων  κ.λ.π.

Οι πωλητές και έμποροι στις υπαίθριες αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (πανηγύρι Αγίας Ευφημίας ή και τυχόν αντίστοιχα) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο.

Η ρύπανση με λάδια ή λύματα  από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου επιβάλλεται πρόστιμο €.

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.


Το πρόστιμο τριπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Άρθρο 12ο - Κατάληψη πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά

Η κατάληψη πεζοδρομίου ή τμήματος αυτού με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται μόνο με άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου σε προσδιορισμένο χώρο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από καταβολή του ειδικού τέλους. Πρέπει να  λαμβάνεται  πρόνοια  ώστε  τα  υλικά  αυτά  να  μη   ρυπαίνουν  το   χώρο. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και το στοίβαγμα υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση και το στοίβαγμα των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται με καλαίσθητο τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος, πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο .

Άρθρο 13ο - Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα καθημερινά.

Άρθρο 14ο - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας.

Άρθρο 15ο - Σκουπίδια μέσα σε οικόπεδα ή κοινόχρηστους χώρους

Οικόπεδα και ελεύθεροι ιδιωτικοί χώροι πρέπει να είναι περιφραγμένοι με μαντρότοιχο ή συρματόπλεγμα και να διατηρούνται καθαροί. Περίφραξη πρόχειρη με διάφορα άχρηστα υλικά απαγορεύεται.

Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται σκουπίδια, ακόμη και σε σάκους μέσα σε οικόπεδα, ελεύθερους ιδιωτικούς χώρους και  κοινόχρηστους   γενικά   χώρους   της πόλης. Ειδικά για τα ακάλυπτα οικόπεδα που έχουν μετατραπεί σε χώρους απόθεσης σκουπιδιών, αποτελώντας εστίες ρύπανσης και μόλυνσης, ο Δήμος μπορεί να επεμβαίνει για τον καθαρισμό τους και σε ειδικές περιπτώσεις για την περίφραξή τους, χρεώνοντας τα έξοδα στους ιδιοκτήτες.

Άρθρο 16ο - Εγκατάλειψη οχημάτων

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη οχημάτων (αυτοκινήτων κλπ.) ή η μακρόχρονη στάθμευσή τους σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια). Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στους ειδικούς χώρους για  διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/1980 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 17ο - Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη (πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει μετά όμως από σχετική προειδοποίηση, της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφέρειας χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους.

Άρθρο 18ο - Ρύπανση Δημοσίων κτηρίων κ.λ.π.

Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων των δημοσίων κτιρίων, μνημείων κλπ ιστορικών χωρών, δημοτικών και ιδιωτικών χωρών και οικοπέδων.

Τα δημοτικά ή δημόσια καταστήματα με ευθύνη των προϊσταμένων τους, των αρμοδίων υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών τους πρέπει να είναι πάντα καθαρά εξωτερικά και εσωτερικά, όπως επίσης και    ο περιβάλλον χώρος. Για την καλύτερη εμφάνιση της πόλης απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανό. Ο φορέας που τα ανάρτησε αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαίρεσής τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση εκτός των προκαθορισμένων θέσεων από τον Δήμο.

Άρθρο 19ο - Ρύπανση από διαφημίσεις.

Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο.

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η, αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα των οικισμών του Δήμου, τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται  χρηματικό πρόστιμο.

Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο στο διπλάσιο του υπολογισθέντος από την Υπηρεσία κόστους.

Άρθρο 20ο - Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
 2. Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος Κανονισμού, πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου (τηλ.2674360501-504), ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.
 3. Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2. Την αποκομιδή της συγκεκριμένης κατηγορίας απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
 6. Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
 7. Λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.
 8. Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

Επιπλέον ο Δήμος :

 1. Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 2. Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.
 3. Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 
 4. Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
 5. Χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα.
 6. Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.
 7. Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
 8. Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους και συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 21ο - Ειδικές διατάξεις

 1. Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».
 2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 2 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.
 3. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 2, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, όπως μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
 4. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
 5. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
 6. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.
 7. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Διεύθυνση.
 8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο Δήμος, μετά από σχετική ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και διακόπτει μερικά ή συνολικά τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο,  ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
10. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού του Δήμου αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Άρθρο 22ο - Τέλη καθαριότητας

Ο Δήμος, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες καθαριότητας, επιβάλλει υποχρεωτικά ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Άρθρα 21 και 22 του από 24-9/20- 10-1958 Βασιλικού Διατάγματος με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τόσο με τις σχετικές των Νόμων 25/1975, 429/1976, 1080/1980, καθώς και του άρθρου 25/12 του Νόμου 1828/1989, κεφάλαιο Δ’ - Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Άρθρο 23ο - Συνέπειες

Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζει τις συνέπειες της σχετικής νομοθεσίας, (άρθρο 55 του Υγειονομικού Κανονισμού (Α/Β 8597/8-9-1983) και Α.Ν. 2520/1940, -περί υγειονομικών διατάξεων Π.Δ. 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών).

Για την    τήρηση των παραπάνω διατάξεων υπεύθυνοι είναι:

 • Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Σάμης και ως Δημότες και με την οποιαδήποτε ιδιότητα τους όπως παραπάνω αναφέρεται.

Για την εφαρμογή τους αρμόδιοι και υπεύθυνοι είναι:

 • Η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας  ή  η Δημοτική Αστυνομία εφόσον συσταθεί 

Άρθρο 24ο

Όλα τα πρόστιμα υπόκεινται σε διπλασιασμό στην περίπτωση υποτροπής  από το ίδιο άτομο. 

Άρθρο 25ο 

Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισµού  επιτρέπεται  η άσκηση  των προβλεπομένων από τον Κώδικα Διοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθημάτων, µε αίτηµα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν.2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών  του ∆ήµου. Με  τον  πιο   πάνω   κανονισµό   της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας   δεν   προκαλείται επιβάρυνση  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.

Άρθρο 26ο 

Αρµόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ορίζονται με Απόφαση Δημάρχου που δύνανται να είναι ο Διευθυντής, ο Προϊστάμενος, οι Επόπτες, οι Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, καθώς και το προσωπικό που έχει εμπειρία και δύναται να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή µε τα στοιχεία τους, εφόσον τους  ζητηθεί από  τον  παραβάτη  που  είναι  παρών  κατά  την  διαπίστωση  της παράβασης.

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τους ανωτέρω υπαλλήλους  που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του στη Διεύθυνση Καθαριότητας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης βεβαίωσης παράβασης του  κανονισμού καθαριότητας.

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του Δήμου. Τα έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου. Από τα έσοδα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 27ο - Συνεργασία Δήμου και Κατοίκων για την Καθαριότητα της Πόλης

Η Καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων με τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Κάθε δημότης καλείται και με δική του πρωτοβουλία να κάνει συστάσεις σε άτομο που παραβιάζει τις διατάξεις καθαριότητας. Κάθε δημότης καλείται να πληροφορεί τη Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας για τις παραβάσεις που αντιλαμβάνεται, για να λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα καθαριότητας.

Του κανονισμού αυτού πρέπει να λάβουν γνώση απαραίτητα όλοι οι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 23 και να επιδοθεί αντίγραφο αυτού σε όλους τους υπεύθυνους για την τήρησή του.

Κανονισμός εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισμών

Άρθρο 29ο

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές, ανακατασκευές ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.

Άρθρο 30ό

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

 1. αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.
 2. πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της 
 3. άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου - οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο.

Άρθρο 31ο

Η μη τήρηση του άρθρου 28 συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

 Άρθρο 32ο

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:

 1. Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
 2. Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα νόμιμα. Αν τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο . Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση,
 3. Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού διπλάσιου του οριζομένου τέλους ανά m2 καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου η Δημοτικού χώρου, η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών  εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα, στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 33ο

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κλπ. για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά η από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης.

Άρθρο 34ο

Τα ιδιωτικά containers που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ύστερα από άδεια του Δήμου θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρίες που τα ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο . 

Άρθρο 35ο

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρθρο 36ο

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (εγγυητική επιστολή σημάνσεις κλπ). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τριημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

Καθορισμός προστίμων

Άρθρο 37ο

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) οι Δημότες θα πρέπει:

 1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους.
 2. Να μην τοποθετηθούν σκουπίδια στους κάδους παρά μόνον τρεις (3) ώρες πριν την διέλευση των απορριμματοφόρων. Επίσης να μη τοποθετούν σακούλες με σκουπίδια έξω από τους κάδους. 
 3. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους,  αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία  καθαριότητας,(τηλ.2674360501-4).
 4. Καταστήματα - Γραφεία – Οικίες να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια - ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.
 5. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.
 6. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια.
 7. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια.
 8. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.
 9. Να μην ρυπαίνουν (χώματα λάδια λύματα κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα - αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λ.π.
  1. α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους
  2. β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέματα κ.λ.π.) και 
  3. γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.
 10. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα- λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια.
 11. Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.
 12. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, να μη ρίχνουν λάδια ή λύματα στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων.
 13. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.).
 14. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών
 15. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.
 16. Να μη ρυπαίνουν με φεϊβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. τον Δήμο.
 17. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης   τα γραφεία τελετών με κόλες, σχισμένες αφίσες, ανακοινώσεις, αγγελτήρια, ταμπλό κ.λ.π..
 18. Να μην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
 19. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.).
 20. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα τους .
 21. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου.
 22. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
 23. Να μη παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
 24. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου - οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια του Δήμου).
 25. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά.
 26. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π.. και να μην δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας από την υπερχείλιση ιδιωτικών conteiners που έχουν τοποθετηθεί με άδεια του Δήμου
 27. Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, Δημόσια κτήρια, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π.
 28. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν γενικά την πόλη και δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις.
 29. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει  μετά από  επτά  εργάσιμες (7) ημέρες στην  Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 2690/99) με την βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες .
 30. Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). 
 31. Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 


 

  Περιγραφή  Πρόστιμο
1 Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλμάτων, αρχαιολογικών  χώρων   και   λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 500,00 €
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή συν κόστος αποκατάστασης
2 Κοπή δέντρων, μερική ή ολική σε πεζόδροµους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 300,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
3 Παρεµπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών µέσων, µετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω µέσων 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
4 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιµο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα µέσα αποθήκευσης απορριμμάτων 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία και τοποθέτηση εντός των κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέµασµα απορριµµάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόµο και στο πεζοδρόµιο 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
7 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εµπορικά καταστήµατα, οικίες κ.α. 100,00  €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
8 Απορρίµµατα από κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
9 Εναπόθεση των ανωτέρω απορριµµάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
10 Εναπόθεση απορριµµάτων σε κάδους ανακύκλωσης 100,00 - €
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
11 Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εµπορευµάτων ή ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων   100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
12 Κλαδοκάθαρα που εναποτίθενται χύµα και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών αντικειµένων   100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
13 Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους 500,00 €
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
14 Ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνα – τοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών 500,00 €
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
15 Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, µικροαντικειµένων σε πεζοδρόµια, κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.λπ.) 50,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
16 Απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χηµικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριµµάτων. Αποτσίγαρα σε κ.χ. και παραλίες 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
συν κόστος αποκατάστασης
17 Ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων 200,00 €
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή
18 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
19 Σταυλισµός, εκτροφή και περιφορά ζώων κοντά ή μέσα σε κατοικημένες περιοχές 300,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
20 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση από ρίψη ακάθαρτων νερών προερχόµενα από οικοδοµικές εργασίες κ.λπ. 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
21 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές 300,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
22 Εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους 300,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
23 Εναπόθεση από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από κάδους 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
24 Ρύπανση από καταστήµατα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λπ.) 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
25 Ρύπανση οδών, πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
26 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες – πάρκινγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α. 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
27 Πραγµατοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόµια – δρόµους από καταστήµατα ή συνεργεία ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή Δημοσίων Έργων, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους, προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κ.λπ. Μη λήψη των μέτρων ασφαλείας 300,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
28 Απόρριψη σε κάδους απορριµµάτων, υπόνοµους ή δίκτυα απορροής µηχανέλαιων από συνεργεία οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήµατα εστίασης 500,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
29 Τοποθέτηση ογκωδών αντικειµένων σε πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους και έξω από κάδους µηχανικής αποκοµιδής 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
30 Ρύπανση από απορρίµµατα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων 100,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
31 Φορτηγά Ι.Χ. και ∆.Χ. που αδειάζουν απορρίµµατα – µπάζα, λύματα κ.λπ. σε δρόµους, πλατείες, ποταµούς, ρέµατα κ.λπ.   500,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
συν Κόστος αποκατάστασης
32 Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, πινακίδες σήμανσης, κ.λπ. 200,00 €
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή
συν Κόστος αποκατάστασης
33

Τέλος αποκομιδής ογκωδών και κλαδεμάτων - χόρτων

20,00 € ανά μ3

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ.

Απόφαση - Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Σάμης
Τέλη και Πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας