Skip to main content

Προκήρυξης Πλήρωσης της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                                                                                          
ΛΕΩΦ. Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ 63, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100                                
ΤΗΛ: 2671023064, FAX: 2671024668
Α.Φ.Μ: 999414135, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                 

    
Αργοστόλι  15-12-2022
Αριθμ. Πρωτ.:6219


Προκήρυξη Γενικού Διευθυντή ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.), έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ.   2   περίπτωση   β   του   άρθρου   5   του   Ν.1069/80   (ΦΕΚ   191/A΄/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.3 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α΄).
 2. Το άρθρο 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ. Α 191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α΄)
 3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/ 23.8.1980) «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως – Προσωπικόν».
 4. Το εδάφιο ια΄ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ.6/Α’/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ  και λοιπές διατάξεις.»
 5. Τα άρθρα 252 παρ. 4, 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107)
 7. Την υπ’ αρ. 158666/27-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΓ5ΟΡ1Φ-ΓΨ8) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς»  
 8. Την αριθ. 395/2022 (ΑΔΑ: ΩΥΙΦΟΡΓΟ-ΔΑΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς με την οποία λήφθηκε σχετική απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς
 9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 80600/30-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΣΙ46ΜΤΛ6-Σ36) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται ότι με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς.
 10. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς)
 11. Το γεγονός ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς με Κ.Α.Ε. 60.00.00.00 και Κ.Α.Ε. 60.03.00.00 στους οποίους έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
 12. Την υπ’ αρ 473/2022 (ΑΔΑ: 93Ν7ΟΡΓΟ-ΙΔΦ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Ιανουαρίου  2023  και ώρα 15:00 μ.μ..

Ο υποψήφιος Γενικός Διευθυντής πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα προσόντα διορισμού του Γενικού Διευθυντή που καθορίζονται στο άρθρο 24 του Ο.Ε.Υ. της επιχείρησης, ήτοι:

 • Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στις ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού, Οικονομολόγου, Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Περιβαλλοντολόγου, Βιολόγου.
 • Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • Να έχει άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα (ειδική επαγγελματική εμπειρία, όπως τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.) θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς, το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενο να καλέσει αυτούς για παροχή διευκρινίσεων και πληρέστερη ενημέρωση.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς, η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένο αντίγραφο (όπου απαιτείται) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς είτε με αλληλογραφία, με συστημένη επιστολή, είτε προσωπικά (Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 63, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, ΤΚ. 28100). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς 2671023060, 2671023094, τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 π.μ. έως 14.00μ.μ.».

Ο Πρόεδρος
Σπαθής Σταύρος